BATB 6 - Ishod Wair vs Wes Kremer BATB 6 BATB 6 - Ishod Wair vs Wes Kremer